Stichting GIN Schade

Belangenbehartiging voor gedupeerden Groen Invest Nederland

Home

Achtergrond

Nieuws

Informatie

SGS in de media

Welkom bij Stichting GIN Schade

Op 11 mei 2009 werd door de rechtbank 's-Hertogenbosch het faillissement uitgesproken van de Groen Invest Nederland groep (hierna ook te noemen GIN).

Reeds op 3 juli 2008 werd in verband met de collectief juridische actie GIN de Stichting GIN Schade opgericht. Het bestuur van de Stichting GIN Schade bestaat volledig uit participanten van Groen Invest.

Met recht kan dan ook worden gesproken: Stichting GIN Schade voor en door beleggers Groen Invest.

Doel van de collectief juridische actie GIN is de collectieve behartiging van de belangen van de Groen Invest beleggers die zich hebben aangemeld voor de collectief juridische actie GIN. Momenteel zijn ruim 1.500 Groen Invest beleggers hiervoor aangemeld. Dagelijks melden nieuwe gedupeerde beleggers in Groen Invest zich aan om hun belangen professioneel te laten behartigen. Voor aanmelding zie Informatie. Ook kunt u een korte e-mail sturen met uw naam en adresgegevens naar Mr. Honoré van Schuppen

Door collectief op te treden, kan daadwerkelijk een vuist worden gemaakt. Ook wordt de bewijspositie - die in een juridische procedure van zeer groot belang is - aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van individuele procedures. Meer informatie vindt u hierover bij Achtergrond. Gelet op het aantal aanmeldingen voor de collectief juridische actie GIN, kan de bijdrage per deelnemer - op uurbasis dan wel (deels) resultaat afhankelijk basis - per participant beperkt blijven.

Stichting GIN Schade: effectieve belangenbehartiging voor en door beleggers Groen Invest.

Stichting GIN Schade wordt voortdurend bijgestaan door Mr Honoré van Schuppen. De stichting tracht haar doel te bereiken in de eerste plaats door het voeren van overleg met betrokkenen. Indien dit niet binnen een voor Stichting GIN Schade aanvaardbare termijn tot concreet zicht op resultaat leidt, zal Stichting GIN Schade zo nodig betrokkenen bij Groen Invest in rechte betrekken om het ertoe te leiden dat compensatie wordt verkregen voor de bij haar aangesloten Groen Invest gedupeerden. Stichting GIN Schade ziet hiervoor voldoende mogelijkheden en heeft - ondanks het faillissement - vertrouwen in een positieve uitkomst van de collectief juridische actie GIN.

De belangenbehartiging voor de aangemelde Groen Invest beleggers zal voor een belangrijk deel betrekking hebben op de correcte afwikkeling van het faillissement van Groen Invest. Hierbij zal Stichting GIN Schade steeds de belangen van de aangemelde participanten voor ogen hebben. Met de curatoren en de Stichting Vruchtgebruik Robinia ('Stivru') zal overleg plaats hebben en zal informatie worden uitgewisseld.

Namens de drie bestuurders van Stichting GIN Schade werd onmiddellijk nadat het faillissement bekend werd een verzoekschrift ingediend voor het instellen van een commissie uit schuldeisers. Een voorlopige commissie uit schuleisers is inmiddels ingesteld en Stichting GIN Schade is (mede) lid van de voorlopige commissie uit schuldeisers.

Indien overleg met overig betrokken bij Groen Invest niet tot een oplossing leidt, zal Stichting GIN Schade zo nodig overgaan tot het in rechte betrekken van de bij Groen Invest betrokkenen. Hierbij dient met name te worden gedacht aan (voormalig) bestuurders/aandeelhouders (in privé), betrokken (kandidaat-)notarissen en de IDM Bank. Aangezien de collectief juridische actie GIN werd geëntameerd door een advocatenkantoor en de Stichting GIN Schade voortdurend hiermee samenwerkt, kunnen rechtsmaatregelen zo nodig snel en adequaat worden genomen. Er hoeft geen externe advocaat meer te worden aangetrokken die zich eerst dient in te werken in het dossier met alle kosten van dien. De aangemelde participanten zullen uitgebreid van informatie worden voorzien. Beknopte informatie zal voor een ieder toegankelijk worden opgenomen - voor zover dit het belang van de aangemelde beleggers niet kan schade onder Nieuws. Ook zal vermoedelijk in de media nog aandacht worden besteed aan de activiteiten van Stichting GIN Schade.

In verband met de collectieve behartiging van belangen van Groen Invest beleggers is van belang dat zo veel mogelijk Groen Invest beleggers zich aansluiten bij de collectief juridische actie GIN / Stichting GIN Schade.

Bij het bestaan van diverse groepen GIN beleggers zou er niet langer sprake kunnen zijn van voldoende representativiteit van de Stichting GIN Schade. Gelet op het grote aantal reeds aangemelde GIN beleggers, lijkt hier overigens niet snel sprake van te zijn. Wel lijkt te moeten worden voorkomen dat de belangen van de participanten van Groen Invest niet eenduidig meer kunnen worden behartigd. Voorts hecht de Stichting GIN Schade er aan om niet aangemelde gedupeerde Groen Invest beleggers op het volgende te wijzen.

Indien een zeer grote groep is aangesloten bij de collectief juridische actie GIN, is het minder aantrekkelijk voor lieden (van divers pluimage) die veelal niet onder toezicht van enige beroepsorganisatie vallen, om zich op te werpen als 'belangenbehartigers' van de GIN beleggers. Het is in situaties als de onderhavige wel voorgekomen dat belangenbehartigers zich aandienden die - naar achteraf bleek, in meer of minder mate - banden bleken te hebben met één of meer bestuurders van het beleggingsfonds van de gedupeerde beleggers. Met name indien u overweegt om uw belangen te laten behartigen door één of meer personen die niet onder enig toezicht van een beroepsorganisatie vallen (zoals bijvoorbeeld het toezicht van de Orde van Advocaten), lijkt het temeer raadzaam om hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

Stichting GIN Schade is gevestigd in Amsterdam (correspondentieadres: Postbus 10778, 1001 ET Amsterdam) en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34307734.
Voor meer informatie over Stichting GIN Schade en haar activiteiten kunt u zich per e-mail wenden tot haar raadsman Mr Honoré van Schuppen.